بدعملکردی یکپارچگی حسی


Sensory Integration Dysfunction
یکپارچگی حسی عبارت است از سازماندهی حس ها برای استفاده کارآمد. آگاهی اولیه کودک از وجود خودش و محیط پیرامون او، همان یکپارچگی حسی است.
حس ها باید با هم کار کنند و در بیشتر کودکان، یکپارچگی حسی به طور طبیعی رخ می دهد. اطلاعات دریافتی از طریق دستگاه های بینایی، شنوایی، لمسی، دهلیزی (حس حرکت، حس تعادل)، و حس عمقی (عضلات و مفاصل)، همگی باید با هم کار کنند تا به کودک کمک کنند تا کارهای معمولی مثل نشستن، پریدن از روی طناب، حفظ تعادل، توجه در کلاس، انجام تکالیف و یا خواندن را یاد بگیرد.
زمانی گفته می شود عملکرد یکپارچگی حسی نادرست است که، اطلاعات دریافتی از حس ها در هم بریزد، از بین برود و یا به صورت نادرست پردازش شود.

منبع: اختلالات پردازش شنیداری. ارزیابی، تشخیص، کنترل و مهار، و درمان
ترجمه و تالیف: جمشید پورقریب

عنوان اصلی کتاب:
Auditory processing disorders: assessment, management, and treatment, c2007.
Geffner, Donna S. Ross- Swain, Deborahدیدگاهتان را بنویسید