نقش مخچه در گفتار

زيرمجموعه هاى حركتى مخچه تاثير قابل ملاحظه اى بر عملكرد سيستم هاى حركتى درگير در توليد حركت گفتارى دارد. در واقع مخچه نقش مهمى را در سينرژى ( همكارى) براى حركات متناوب سريع و هماهنگى ظريف و دقيق عضلات ايفا مى كند.
همچنين اين ساختار با فيبرهاى كورتيكونوكلئار در تعامل است تا كنترل حركتى دقيق و سريعى را كه براى گفتار پيوسته لازم است، ايجاد كند.
در مخچه مناطق بينايى، شنيدارى و لمسى نيز وجود دارد. اين مراكز كه هم قشرى و هم زيرقشرى هستند، به مناطق مشابه در مغز منشعب مى شوند.
بنابراين مى توان گفت مخچه نه كاملا عملكرد حس عمقى و تعادلى دارد و نه صرفا داراى عملكرد حركتى است؛ بلكه تكانه هاى حسى و حركتى را تعديل يا تقويت كرده و به عنوان يك تنظيم كننده حياتى براى عملكرد عصبى، محسوب مى شود.
مخچه با داشتن مدارهاى بازخوردى آوران و وابران سطح بالايى از فعاليت عصبى را در قسمت هاى حركتى سيستم عبى انجام مى دهد.

منبع:
نورولوژى براى آسيب شناسان گفتار و زبان
.
نوشته: واندا گ. وب / ريچارد ك. آدلر
ترجمه: عصمت رضايى/ محمد رضايى/ سولماز رهبر